Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Regulamin

Regulamin

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENEK ELENI

„Po słonecznej stronie życia”

Bielawa 2023

 

I. Termin i miejsce Festiwalu 13 i 14 października 2023 r

                                                    Sala Widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki

                                                    ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa

 

II. Organizator:     Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

                               Dyrektor Artystyczny Festiwalu – Robert Letniowski

                               Biuro Festiwalu – MOKiS Bielawa – Jarosław Florczak

 

    Partnerzy:                  

 • Gmina Bielawa

 

 • Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o.,

 

 • Dolnośląski Inkubator Art- Przedsiębiorczości

      

                                   58-260 Bielawa, ul. Piastowska 19 a

                                   +48 74 83 37 404 - Biuro Festiwalu - Jarosław Florczak

                                   +48 609 12 00 70 - Dyrektor Artystyczny Festiwalu

                                   e-mail: www.imprezybielawa.pl

 

 

III. Uczestnicy:  SOLIŚCI – dzieci, młodzież oraz dorośli, z podziałem na kategorie wiekowe

 

 

IV. Kategorie wiekowe: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje

                                           rok urodzenia Uczestnika.

 

 • do 11 lat - Kategoria A
 • 12-14 lat - Kategoria B
 • 15-17 lat - Kategoria C
 • 18+ lat - Kategoria E (kategoria otwarta)

V. Cele Festiwalu:              

                              Popularyzacja twórczości artystycznej Eleni wśród dzieci, młodzieży

                            i dorosłych. Podnoszenie umiejętności wokalnych artystów.

                            Promowanie Bielawy, Gór Sowich i Regionu Dolnego Śląska

                            na arenie ogólnopolskiej.

 

 

 

VI. Przebieg Festiwalu

Festiwal składa się z pięciu części:

 • etap nagrania materiału video i zamieszczenia go w serwisie YOUTUBE
 • etap przyjmowania zgłoszeń: do 1 października 2023 r. – formularz zgłoszeniowy strona internetowa imprezybielawa.pl
 • etap eliminacji wstępnych: do 8 października 2023 r – Komisja Artystyczna dokona preselekcji zamieszczonych materiałów wideo
 • etap jurorski: 13 października 2023 r.
 • uroczysta gala, ogłoszenie wyników i koncert nagrodzonych - 14 października 2023 r. godzina 12.00 Sala Widowiskowa MOKiS

 

Uczestnicy etapu jurorskiego otrzymują tytuł Laureata Festiwalu

           

VII. Nagrody festiwalowe:

 

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych otrzymują następujące nagrody:
 • I miejsce  -    NAGRODA ZŁOTEGO SŁONECZKA - 500 zł, statuetka i dyplom
 • II miejsce -    NAGRODA SREBRNEGO SŁONECZKA - 400 zł, statuetka i dyplom
 • III miejsce -   NAGRODA BRĄZOWEGO SŁONECZKA - 300 zł, statuetka i dyplom
 • Grand Prix - NAGRODA DIAMENTOWEGO SŁONECZKA – 1.000 zł, statuetka
  i dyplom
 1. Jury jest zobowiązane przyznać wszystkie nagrody w każdej z kategorii i nagrodę GRAND PRIX.
 2. Zdobywca Grand Prix nie może być jednocześnie zdobywcą 1-go, 2-go, 3-go miejsca, bądź wyróżnienia.
 3. Jury może przyznać maksymalnie do 5 wyróżnień w każdej z kategorii.
 4. Nie dopuszcza się przenoszenia nagród z jednej kategorii do drugiej. Wyjątkiem są wyróżnienia.
 5. Nagrody festiwalowe można odebrać tylko w podczas uroczystej Gali. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach mogą zostać wysłane na koszt odbiorcy.

 

VIII. Jury:    W składzie Jury zasiądą wybitne osobowości wywodzące się spośród artystów scen polskich, muzyków, specjalistów w dziedzinie emisji głosu i redaktorów muzycznych, a będą to: Przewodnicząca Jury Festiwalu- ELENI, dr hab. Joanna Horodko, Artur Orzech i dr Jarosław Wasik.

       Przewodniczący Jury ma w kwestiach spornych decydujący głos.

 

  IX. Kryteria oceny:

 

 • Dobór repertuaru, dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych
 • Dykcja
 • Interpretacja utworu
 • Muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 • Ogólna prezentacja na sceniczna

 

X. Zasady uczestnictwa w Festiwalu:

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest poprawne wypełnienie i przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO zamieszczonego na stronie internetowej imprezybielawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2023 r.
 2. Oprócz niezbędnych danych związanych z osobą uczestnika (FORMULARZ PODSTAWOWY), zgłoszenie musi zawierać link do materiału wideo zamieszczonego
  w serwisie YOUTUBE (FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY). Nagranie zamieszczone
  na YOUTUBE winno posiadać następujący opis: imię i nazwisko wykonawcy, kat. wiekową, tytuł piosenki oraz dopisek: FESTIWAL PIOSENEK ELENI 2021. Część informacji można umieścić w opisie do materiału wideo.
 3. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiałów wideo
  do dnia 8 października 2023 r. i wyłoni maksymalnie 120 uczestników do etapu jurorskiego.
 4. Informacja o zakwalifikowaniu do etapu jurorskiego Festiwalu ukaże się na profilu facebookowym – Festiwal Piosenek Eleni.
 5. W trosce o najwyższy poziom wykonania prosimy o załączenie do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO linków do materiałów wideo wysokiej jakości (przede wszystkim
  z wyraźnym wokalem).
 6. Wokalista po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu ponosi koszty opłaty akredytacyjnej w wysokości 60 zł.
 7. Podaną kwotę należy przelać na konto Santander Bank 59 1090 2284 0000 0005 8601 1785, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki nie później niż do dnia 11 października 2023 r. Opis powinien zawierać następującą treść:
 • Festiwal Eleni
 • Imię i nazwisko uczestnika
 • Kategorię wiekową

 

 1. Brak opłaty będzie równoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników.
 2. Opłata akredytacyjna dotyczy tylko uczestników etapu jurorskiego i nie podlega ona zwrotowi.
 3. Po zakwalifikowaniu do Festiwalu aranże zadeklarowanego utworu muzycznego należy przesłać do dnia 11 października 2023 r. na adres biuro@imprezybielawa.pl.
 4. Aranż powinien być dokładnie opisany i zawierać: imię i nazwisko Wykonawcy, tytuł utworu muzycznego oraz kategorię wiekową.
 5. Podkłady autorskie przesłane organizatorowi po Festiwalu zostaną usunięte.
 6. W przypadku korzystania przez wokalistę z aranży udostępnionych przez organizatorów Festiwalu, Uczestnik Festiwalu nie ma obowiązku przesyłania tegoż podkładu, chyba że dokonuje w nim zmiany tonacji.
 7. Uczestnik prezentuje na scenie tę samą piosenkę, którą przesłał za pomocą  formularza uzupełniającego. 
 8. Uczestnicy Festiwalu muszą posiadać aktualne ubezpieczenie na czas przejazdów                 i  pobytu.
 9. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną i przedłożyć ją na żądanie Organizatora lub w szczególnych przypadkach zaświadczenie ze szkoły.
 10. Uczestnicy Festiwalu ponoszą w całości koszt przyjazdu, wyżywienia                                             i zakwaterowania.
 11. Uczestnik wykonuje tylko jedną piosenkę z repertuaru ELENI do półplaybacku                      w formacie mp3 lub przy akompaniamencie jednego instrumentu.
 12. Materiał demo powinien być wykonany w warunkach domowych, kamerą lub przy użyciu telefonu komórkowego.
 13. Dopuszczalne jest używanie mikrofonu i sprzętu nagłaśniającego bez użycia urządzeń pogłosowych.
 14. Jakakolwiek ingerencja w materiał wideo jest niedopuszczalna. Nagranie ma być wykonane na tzw. setkę bez dodatkowych efektów i ulepszeń.
 15. Oświetlenie, wizualizacje i scenografia nie będą podlegać ocenie komisji artystycznej      i Jury.
 16. Dopuszcza się aranże, zawierające chórki, bądź drugi podrzędny głos.
 17. Podkłady muzyczne nie mogą zawierać podstawowego głosu lub linii melodycznej.
 18. Stwierdzenie wystąpienia choćby jednego z powyższych udogodnień jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika
 19. Zaleca się przybycie i rejestrację nie później niż na 30 minut przed planowanym występem.
 20. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 21. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu, wyrażają zgodę, w formie oświadczenia załączonego do kart zgłoszenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego oraz radiowego i elektronicznego.
 22. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu przeniosą poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nieodpłatnie na rzecz organizatora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu w zakresie ich: rejestracji telewizyjnej, nadawania oraz reemisji, utrwalenia na rzecz promocji Festiwalu, zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do pamięci komputera i sieci Internet oraz publicznego odtwarzania lub wyświetlania.
 23. Werdykt Jury jest ostateczny, niepodważalny i nie podlega konsultacjom.
 24. W przypadku formuły online, nagrody finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii oraz nagroda GRAND PRIX zostaną przekazane na wskazane przez Uczestnika konto bankowe. Dyplomy zostaną przesłane pocztą.
 25. W przypadku rażących naruszeń zasad regulaminu, bądź niespełnienia wymogów formalnych, Dyrektor Artystyczny Festiwalu w porozumieniu z Przewodniczącym Jury, ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika, a o tym fakcie powiadomi niezwłocznie drogą mailową.
 26. Organizator zapewnia: profesjonalną obsługę, nagłośnienie i oświetlenie podczas trwania Festiwalu.
 27. Materiał demo w postaci pliku mp3 przekazany organizatorowi, nie będzie zwracany uczestnikom Festiwalu. Złożenie materiału konkursowego oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej nieodpłatną, anonimową publikację.
 28. Zmiana kolejności występów jest możliwa tylko w szczególnych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.
 29. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
 30. W dniu konkursu dla Uczestników i Opiekunów przewidziany jest poczęstunek.
 31. Kontakt z organizatorem: Robert Letniowski – Dyrektor Artystyczny Festiwalu –                 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerami telefonu 
  +48 74 645 64 21 lub 609 12 00 70 lub mailem festiwaleleni@mokisbielawa.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

do góry